ZE ŽIVOTA KONÍ

POPIS PROGRAMU: Seznámení s prehistorickým vývojem koně, jeho potravou, na příkladu vývoje koně vysvětlení evoluce, vývojových změn jednotlivých druhů od minulosti (výška, potrava, kdo přežil a proč, přirozená selekce druhů, vývoj sudo- a lichokopytníků, až po domestikaci a péči o koně). Komunikace koní, řeč těla. Ukázka jezdecké výstroje a pomůcek pro práci s koněm, možnost čištění koní a vodění na koních.

CÍL PROGRAMU:

  • poznat původ, vývoj a život koní
  • rozvoj kompetencí k učení, komunikaci v kolektivu,
  • rozvoj žákova vnímání přírody všemi smysly
  • rozvoj respektu a kladného vztahu ke všemu živému
  • rozvoj trpělivosti, soustředění, sebeovládání a vytrvalosti